FORMULARI PER A LA BONIFICACIÓ DE L'ABONAMENT A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE CALVIÀ 2020 / FORMULARIO PARA LA BONIFICACIÓN DEL ABONO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CALVIÀ 2020
Com a mesura de contenció del COVID-19, i per donar resposta als abonats de l'Institut Calvianer d'Esports, s'ha habilitat aquest tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació.

Aquest accés té caràcter provisional. Es mantindrà mentre romangui la situació ocasionada pel COVID-19, i ha d'utilitzar-se de manera excepcional, únicament per fer aquest tràmit.

IMPORTANT: tràmit d'exclusiu ús per a persones físiques, no obligades a fer els tràmits electrònicament conformement al que disposa l'article 14.2, de la Llei 39/15. En rebre la vostra sol·licitud, l'Ajuntament contactarà amb vós per acreditar, mitjançant diferents sistemes, la vostra identitat.

Us recordam que, si disposau de certificat digital, heu de tramitar aquesta sol·licitud pel registre electrònic de l'Administració General de l'Estat. Si us interessa tramitar un Certificat Digital de Persona Física que us permetrà fer tràmits de manera segura amb l'administració pública i entitats privades a través d'Internet, podeu contactar amb l'Ajuntament de Calvià, al telèfon 971 139 100.

Per a qualsevol dubte contactau amb l'Institut Calvianer d'Esports:
Telèfon: 971 670 310
Correu electrònic: ice@calvia.com

__________________________________________________________

Como medida de contención del COVID-19, y para dar respuesta a los abonados del Insitut Calvianer d'Esports, se ha habilitado este trámite extraordinario y temporal que no requiere un medio electrónico de autenticación.

Este acceso tiene carácter provisional. Se mantendrá mientras permanezca la situación ocasionada por el COVID-19, y debe utilizarse de manera excepcional, únicamente para realizar este trámite.

IMPORTANTE: trámite de exclusivo uso para personas físicas, no obligadas a tramitar electrónicamente conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 Ley 39/15. Cuando se reciba su solicitud, el Ajuntament contactará con usted para acreditar, mediante diferentes sistemas, su identidad.

Le recordamos que, si dispone de certificado digital, debe tramitar esta solicitud por el registro electrónico de la Administración General del Estado. Si le interesa tramitar un Certificado Digital de Persona Física que le permitirá realizar trámites de forma segura con la administración pública y entidades privadas a través de Internet, puede contactar con el Ayuntamiento de Calvià, al teléfono 971 139 100.

Para cualquier duda contacte con el Institut Calvianer d'Esports:
Teléfono: 971 670 310
Correo electrónico: ice@calvia.com
Email address *
COGNOMS / APELLIDOS *
NOM / NOMBRE *
DNI/NIE/Passaport *
TELÈFON / TELÉFONO *
NÚM. ABONAT / NÚMERO ABONADO *
SELECCIONAU EL SISTEMA DE BONIFICACIÓ / SELECCIONE EL SISTEMA DE BONIFICACIÓN *
Amb l'enviament d'aquest formulari / Con el envío de este formulario
1. Manifest sota la meva responsabilitat que les dades aportades són certes i que estan vinculades a mi, com a persona sol·licitant /// Manifiesto bajo mi responsabilidad que los datos aportados son ciertos y que están vinculados a mi, como persona solicitante.

2. Declar que no dispòs dels mitjans electrònics necessaris i, en conseqüència, consent expressament que la confirmació de la meva identitat en aquest procediment sigui feta per un empleat públic de l'Ajuntament de Calvià, d'acord amb el que preveu el Decret de Batlia d'habilitació, extraordinària i temporal, de sistemes d'acreditació d'identitat en la realització de tràmits administratius amb l'Ajuntament de Calvià, amb motiu de l'aprovació del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 /// Declaro que no dispongo de los medios electrónicos necesarios y, en consecuencia, consiento expresamente que la confirmación de mi identidad en este procedimiento sea realizada por un empleado público del Ajuntament de Calvià, de acuerdo con lo previsto en el Decreto de alcaldía de habilitación, extraordinaria y temporal, de sistemas de acreditación de identidad en la realización de trámites administrativos con el Ajuntament de Calvià, con motivo de la aprobación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

3. Entenc i accept que les dades que facilit en aquest formulari passaran a formar part del fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Calvià denominat "Abonats a activitats esportives"' i que podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seves competències. Més informació en l'apartat Institut Calvianer d'Esports de la següent adreça: http://www.calvia.com/protecciondatos/
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, podré exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant l'Ajuntament de Calvià. /// Entiendo y acepto que los datos que facilito en este formulario pasarán a formar parte del fichero automatizado del Ajuntament de Calvià denominado "Abonados a actividades deportivas" y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Más información en el apartado Institut Calvianer d'Esports de la siguiente dirección: http://www.calvia.com/protecciondatos/
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, podré ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Ajuntament de Calvià.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Ajuntament de Calvià. Report Abuse