ആം ആദ്മി പാർട്ടി കേരള സോഷ്യൽ മീഡിയ സപ്പോർട്ട് ടീം മെംബർഷിപ്പ് ഫോം

ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രമോഷൻ വിഭാഗത്തെ നിസ്വാർത്ഥമായി സഹായിക്കാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുക. ഫോം ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ പൂരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question