Апликација за меѓународна пракса

We can and We will има за цел да поттикне синергија помеѓу формалното и неформалното образование и вработувањето промовирајќи ги неформалните образовни институции како место за практична настава стекната во формалните образовни системи.

Критериуми кои треба да ги исполнат апликантите

• Матуранти во СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу - Прилеп во учебната година 2014/2015
• Основно познавање на англиски јазик
• Насока: Маркетинг Менаџмент
• Валиден Пасош

Практичните настави ќе се одвиваат во периодот Февруари-Март 2016 година со заеднички договор од сите засегнати страни. Младински Совет Прилеп заедно со СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу нуди можности за практична настава во Англија, Португалија, Хрватска и Грција.

Трошоците за виза, пат сместување храна и џепарлак се покриени од страна на Младински Совет Прилеп.

Младински Совет Прилеп заедно со организациите партнери, ја одредува земјата за одвивање на практичната настава според профилот на апликантот.

  Лични Информации

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Главен Дел

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question