แบบสำรวจความต้องการการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คำชี้แจง: คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีโครงการจะเปิดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลความต้องการการเข้าศึกษาและความต้องการบัณฑิตในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปใช้สำหรับการวางแผนดำเนินงานจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตต่อไป โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับและนำมาประกอบการพิจารณาในการจัดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
Email address *
ท่านสนใจส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือไม่ *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ตำแหน่ง *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่เหมาะสมที่ท่านสามารถสนับสนุนได้ควรจะเป็นเท่าไร *
2. ภาษาต่างประเทศอื่นๆที่ท่านคิดว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติงานการพยาบาลนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ *
3. เหตุผลที่ท่านคิดว่าจะส่งบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โปรดจัดอันดับความสนใจ 3 ลำดับ *
4. หน่วยงาน/แผนกของท่าน ต้องการพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ ปีละกี่คน *
5. หน่วยงานของท่านมีค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษให้พยาบาลที่จบหลักสูตรนานาชาติ หรือไม่ *
6. ท่านทราบ/รู้จัก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือไม่ อย่างไร
7. เพราะเหตุใดท่านจึงทราบ/รู้จัก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ท่านกล่าวถึง
8. ท่านคิด/รู้สึกอย่างไรต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
9. ท่านคิดว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีอยู่/เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
10. ท่านคิดว่าการผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในสังคมปัจจุบันมีความจำเป็น/สำคัญมากน้อยเพียงใด
11. ท่านคิดว่าผู้เรียนที่เหมาะสมที่จะเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
12. ในความคิดเห็นของท่าน พยาบาลที่จบจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ท่านต้องการรับเข้าทำงานจะต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากพยาบาล (หลักสูตรปกติ) อย่างไร
13. ในความคิดเห็นของท่าน พยาบาลที่จบจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ท่านต้องการรับเข้าทำงานจะต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) ทั่วๆไป อย่างไร
14. ท่านคิดว่าการผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรจะผลิตพยาบาลจำนวนปีละเท่าไร
15. ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน / หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ข้อมูลการติดต่อ (หากสะดวกในการให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ)ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์-อีเมล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science. Report Abuse