WSZYSCY JESTEŚMY SEKSUALNI - WARSZTAT #3
"Jak zadbać o siebie w przemocowej relacji" 11 kwietnia o godzinie 18.00-21.00. 

Warsztaty dla osób które chcą sprawdzić, czy wiedzą czym jest przemoc psychiczna. I dla tych którzy chcą sobie poradzić z doświadczaniem takich form przemocy.

Czego się dowiesz?

- Jakie są rodzaje i formy przemocy?

- Czym maskowana jest przemoc?

- Jak odróżnić przemoc od asertywności?
Poznasz techniki ochrony przed przemocą i metody wzmocnienia siebie.

Prowadząca: 

Renata Orłowska - pedagożka, aktywistka, edukatorka seksualna, działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami, autorka bloga Zaniczka.

Kto może wziąć udział? 

Wszystkie osoby, które czują że mogą doświadczać przemocy, szczególnie osoby z niepełnosprawnością oraz osoby wspierające i asystenci_tki?

Co musisz mieć?

Komputer / smartfon / tablet z dostępem do internetu i kamerki.

Warsztaty zostaną przeprowadzone bezpłatnie w formie zamkniętych warsztatów online na platformie Google Classroom dla grupy 20 osób wybranych przez Organizatora. Aby wziąć udział w warsztatach konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu (komputer / smartfon / tablet z dostępem do internetu i kamerki).

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową, jej osobą partnerską lub/i opiekunem_ką? *
Czego dotyczy Twoja niepełnosprawność bądź Twojej osoby partnerskiej/bliskiej?  *
Dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach?  *
Czy jesteś osobą, której temat przemocy dotyczy bezpośrednio? Stosował_ś/doświadczał_ś/ ją? *
Czego chciałbyś_abyś dowiedzieć się na tych zajęciach?  *
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania *
Województwo *
Określ proszę swoją kategoria wiekową  *
Required
adres email *
numer telefonu *
Regulamin warsztatów
*

1. Organizatorem warsztatów z zakresu edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich jest Fundacja SEXEDPL z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 8 lok. 8A, 00-641 Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757895, NIP: 701-089-29-43, REGON: 381846115.

2. Udział w warsztatach możliwy jest po uprzednim wyrażeniu zgody: na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz zaakceptowaniu regulaminu zgłoszeń.

3. Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową odbędą się w dniu 11 kwietnia 2023 r. na temat przeciwdziałania przemocy pt. „Grzeczna już byłam, teraz jestem sobą”.

4. Warsztaty zostaną przeprowadzone bezpłatnie w formie zamkniętych warsztatów online na platformie Google Classroom dla grupy 20 osób wybranych przez Organizatora. Aby wziąć udział w warsztatach konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu (komputer, smartfon, tablet z dostępem do internetu).

5. Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Wszyscy Jesteśmy Seksualni”, który jest realizowany przez Organizatora z dotacji nr. K2d/0527 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

6. Zgłoszeń do udziału w warsztatach mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

7. Zgłoszeń do udziału w warsztatach należy dokonać za pomocą formularza na stronie internetowej www.sexed.pl i odpowiedzieć na pytania:

- Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową, jej osobą partnerską lub/i opiekunem_ką?

- Czego dotyczy Twoja niepełnosprawność bądź Twojej osoby partnerskiej/bliskiej? 

- Dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach? 

- Czy jesteś osobą, której temat przemocy dotyczy bezpośrednio? Stosował_ś/doświadczał_ś/ ją?

Czego chciałbyś_abyś dowiedzieć się na tych zajęciach? 

8. Formularz zgłoszenia polega na wskazaniu danych osobowych: imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, województwo, adresu email, nr telefonu.

9. Zapisy trwają do dnia 6 kwietnia 2023 r.

10. Ogłoszenie wyboru osób zaproszonych do udziału w warsztatach nastąpi w dniu 7 kwietnia 2023 r.

11. Zaproszenia do udziału w warsztatach zostaną przesłane mailowo przez SEXEDPL do wybranych osób.

12. Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej zostaną przeprowadzone przez Renatę Orłowską – pedagożkę, pracownicę socjalną, działaczkę, aktywistka na rzecz osób z niepełnosprawnościami, autorkę bloga zaniczka.pl.
Klauzula informacyjna
*
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO]
informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja SEXEDPL z siedzibą w
Warszawie, ul. Mokotowska 8 lok. 8A, 00-641 Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757895, NIP: 701-089-
29-43, REGON: 381846115, kontakt@sexed.pl.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Państwa danych
osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, adres email.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach z
zakresu edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, ich partnerów
albo bliskich.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit.
a, b, c, f RODO w jednym lub kilku z poniższych celów:
a) na podstawie udzielonej zgody, w celu rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach z zakresu
edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, ich partnerów albo
bliskich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) w celu wykonania umowy/usługi o uczestnictwo w warsztatach z zakresu edukacji
seksualnej dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, ich partnerów albo bliskich, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu
wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, obowiązku
prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
d) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e RODO,
e) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora – w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest
dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rekrutacji i
uczestnictwa w warsztatach z zakresu edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnościami
fizycznymi, ich partnerów albo bliskich. Od zgody na przetwarzanie danych osobowych
uzależnione jest wzięcie udziału w rekrutacji i uczestnictwo w warsztatach z zakresu edukacji
seksualnej dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, ich partnerów albo bliskich.

2
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Fundację jest brak
możliwości wzięcia udziału w rekrutacji, a następnie uczestnictwa w warsztatach z zakresu
edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, ich partnerów albo
bliskich.
6. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z
czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje Państwa dane osobowe następującym
odbiorcom:
a) firma świadczące usługi informatyczne, w tym operatorzy systemów informatycznych, z
których korzysta Fundacja,
b) operatorzy systemów płatności,
c) operatorzy systemów e-mail marketingu,
d) operatorom pocztowym i kurierom,
e) kancelaria prawna (kancelaria adwokacka),
f) biuro rachunkowe (księgowe),
g) banki,
h) sponsorzy,
i) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres trwania
warsztatów z zakresu edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, ich
partnerów albo bliskich oraz po jego zakończeniu przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, a w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania. Dane osobowe
przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez
okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu
cywilnego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami wobec
Administratora.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 ust. 1 RODO),
b) otrzymania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (na podstawie
art. 15 ust. 3 RODO),
c) sprostowania (poprawiania) lub uaktualnienia swoich danych osobowych (na podstawie art.
16 RODO)
d) usunięcia swoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek
przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest
niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 17 RODO),
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO),
f) przenoszenia swoich danych osobowych do innego Administratora (na podstawie art. 20
RODO),
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art.
21 RODO),

3
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy (na podstawie art. 13 ust. 2 lit. d RODO). Organem nadzoru jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Z praw wskazanych w ust. 8 powyżej można skorzystać drogą listowną lub mailową, pisząc
na adres podany w ust. 1.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
11. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
12. Możliwość skorzystania z określonych w RODO praw zależy od podstaw prawnych, na
których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.
13. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem
zgody. Zgoda może zostać wycofana drogą pisemną lub elektroniczną.
14. Administrator może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której
przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo.
15. W przypadku, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o swój
usprawiedliwiony interes nie będzie ich dłużej przetwarzać do wskazanych celów, jeżeli
zostanie wniesiony sprzeciw wobec takiego przetwarzania
16. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of sexed.pl. Report Abuse