แบบสำรวจความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25... และเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 25...
แบบสำรวจมี 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานภาพ *
4. ระดับการศึกษา *
5. อาชีพ *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติ
6. ท่านเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ หรือไม่ *
7. หากไม่เห็นด้วย อธิบายเหตุผล
Your answer
8. ท่านเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย หรือไม่ *
9. หากไม่เห็นด้วย อธิบายเหตุผล
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service