Global Training 2019
Email address *
Formulario de Solicitud Global Training 2019 Eskabide-Orria
Aviso Legal / Lege Oharra / Legal Notice *
Política de protección de datos de carácter personal (http://bit.ly/2IPf8PB) / Datu pertsonalak babesteko politika (http://bit.ly/2V4U2DA) / Collection of personal data through electronic forms policy (http://bit.ly/2DDFMa0)
Entidad Gestora / Erakunde Kolaboratzailea:
Universidad de Deusto - Universidad de Mondragon / Deustuko Unibertsitatea - Mondragon Unibertsitatea
Cada aspirante presentará una única solicitud, en caso contrario la persona candidata quedará excluida del proceso de selección.

Izangai bakoitzak eskabide bakarra aurkeztuko du, bestela, hautaketa prozesutik kanpo geratuko da.

Datos personales / Datu pertsonalak
Nombre / Izena: *
Your answer
Apellidos / Abizenak: *
Your answer
Sexo/Sexua: *
H/G
M/E
Fecha de nacimiento / Jaioteguna: *
MM
/
DD
/
YYYY
DNI / NAN: *
Your answer
Dirección postal completa / Helbidea: *
Your answer
Territorio/Lurraldea: *
Your answer
Municipio/Udalerria: *
Your answer
Teléfono de contacto/Telefonoa: *
Your answer
Móvil/Mugik:
Your answer
E-mail/Emaila: *
Your answer
Titulación Universitaria / Unibertsitate Titulazioa
Universidad / Centro de Estudios / Unibertsitatea / Ikastetxea: *
Your answer
Estudios realizados: *
Nivel de estudios:
Titulación / Titulazioa: *
Your answer
Año de inicio de carrera / estudios - Ikasketa/Karreraren hasiera-urtea: *
Your answer
Año de fin de carrera / estudios - Ikasketa/Karreraren amaiera-urtea: *
Your answer
Aporta documentación / Agiririk aurkeztu ditu: *
Idiomas / Hizkuntzak:
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Euskara
Castellano
English
Deutsch
Français
Otro / Beste bat (Indicar/Esan)
Indicar / Esan:
Your answer
Formación Complementaria / Prestakuntza osagarria
Masters y/u otros cursos de un mínimo de 50 horas (convertir el número de créditos en horas en función de la legislación vigente).

Beste masterrak edo ikastaroak, 50 ordu gutxienez (kreditu-kopurua ordu bilakatu indarreango legediaren arabera)

1) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
2) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
3) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
4) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
5) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
6) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
7) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
8) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
9) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
10) Título del Curso / Ikastaroaren Izenburua
Your answer
Entidad / Erakundea
Your answer
Horas / Créditos - Orduak / Kredituak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
Experiencia profesional / Esperientzia profesionala
Mínimo 3 meses / 3 hilabetekoa gutxienez
1) Empresa / Enpresa
Your answer
Puesto / Lanpostua
Your answer
Duración (en meses) / Iraupena hilabeteak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
2) Empresa / Enpresa
Your answer
Puesto / Lanpostua
Your answer
Duración (en meses) / Iraupena hilabeteak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
3) Empresa / Enpresa
Your answer
Puesto / Lanpostua
Your answer
Duración (en meses) / Iraupena hilabeteak
Your answer
Aporta documentación
4) Empresa / Enpresa
Your answer
Puesto / Lanpostua
Your answer
Duración (en meses) / Iraupena hilabeteak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
5) Empresa / Enpresa
Your answer
Puesto / Lanpostua
Your answer
Duración (en meses) / Iraupena hilabeteak
Your answer
Aporta documentación / Agiriak aurkeztu ditu
Plaza
Indique tres preferencias de plaza / Adierazi lehenetsitako hiru plaza
Plaza 1
Plaza 2
Plaza 3
Atención / Oharra
Declaración de veracidad/Egiazkotasun adierazpena *
Declaro bajo juramento o promesa: 1º Que los datos consignados en esta solicitud, curriculum y resto de la documentación presentada son veraces, y me comprometo a probar documentalmente los mismos cuando así se me solicite. 2º Que esta documentación es copia fiel de los documentos originales. 3º Que conozco que la falta de veracidad de la información o el falseamiento de la documentación requerida para la evaluación de mi candidatura comporta la invalidez de los méritos afectados, sin perjuicio de la responsabilidad que de tal circunstancia pudiera derivar. 4º En el caso de ser seleccionada/o si no pudiera acreditar documentalmente lo aquí expuesto, acepto quedar excluido/a de la presente convocatoria del programa Global Training 2019. - Toda la documentación deberá estar fechada con anterioridad al 13/09/2019 / Zinpean adierazten dut edo hitza ematen dut: 1. Eskaera honetan, curriculumean eta aurkeztutako gainerako agirietan ageri diren datuak egiazkoak direla, eta agiriz frogatzeko konpromisoa hartzen dut, hala eskatuz gero. 2. Agiri hauek jatorrizkoen kopia fidela direla. 3. Badakidala nire hautagaitzari buruzko informazioan edo agirietan egiazkotasun faltak edo faltsutzeak baliogabetu egiten dituela merezimenduak, horrek atzetik ekar ditzakeen erantzukizunen kalterik gabe. 4. Onartzen dudala Global Training 2019 programaren deialdi honetatik kanpo geratzea, aukeratua izan eta hemen azaldutakoa agiriz frogatzerik izan ezik. - Agiri guztiek izan beharko dute 2019eko irailaren 13a baino lehenagoko data.
Enviar DNI, curriculum vitae (en castellano e inglés), la declaración jurada, la copia del título(s) con los que se opta a la beca y el título oficial del nivel B2 en inglés (todos ellos escaneados, en formato word o PDF) por e-mail antes del 13/09/2019 a: / Bidali NAN, curriculum vitaea (gaztelaniaz eta ingelesez), zinpeko adierazpena, beka deialdira jotzeko erabiliko d(ir)en titulu(ar)en kopia eta ingeleseko B2 mailako agiria (eskaneatuta, word edo pdf formatuan), 2019eko irailaren 13a baino lehen, posta elektronikoko helbide honetara: *
globaltraining@deusto.es (Asunto/Gaia: Nombre y Apellidos de quien solicita/eskatzen duenaren izen-abizenak)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Universidad de Deusto. Report Abuse - Terms of Service