แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านวัสดุอุปกรณ์ M3

  วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนมีเพียงพอตามความต่อการ
  บรรยากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอกับนักเรียน
  ครูทุกคนต้องมีความรู้ในการใช้ห้องปฏิบัติการ
  ไม่มีงบประมาณรองรับในการซ่อมแซมสื่อในห้องปฏิบัติการ
  การจัดตารางเรียน ยังไม่เหมาะสม
  Please enter one response per row