แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
QR CODE
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
สถานะของผู้มารับบริการ
Clear selection
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
Clear selection
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่
1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ
1.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
1.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความโปร่งใส
Clear selection
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการ มีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว
2.3 ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความง่าย ไม่ซับซ้อน
2.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก น้ำดื่ม
3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการให้บริการที่เหมาะสม
3.3 มีป้ายแสดง มีจุดประชาสัมพันธ์ให้บริการ
3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
4.1 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
4.2 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.3 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy