แบบประเมินความพึงพอใจ KM IEAT
แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ กนอ. และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลจากการจัดการความรู้ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้พัฒนา KM ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชาย
หญิง
เพศ
ระดับผู้บริหาร
ระดับปฏิบัติการ
อายุงาน 1-3 ปี
สถานะ
สายงานผู้ว่าการ
สายงานบริหาร
สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา
สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์
สายงานปฏิบัติการ 1
สายงานปฏิบัติการ 2
สายงานปฏิบัติการ 3
สายงานกิจการพิเศษ
หน่วยงาน
ตอนที่ 2 โปรดพิจารณาตอบความต้องการ ความคาดหวังของท่าน
1. ท่านทราบหรือไม่ว่า กนอ. มี KM Website
2. ท่านเคยเข้าใช้/สืบค้นข้อมูลใน KM Website หรือไม่
3. ความต้องการ ความคาดหวังการจัดการของ KM Website
Your answer
ตอนที่ 3 โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการความรู้ในช่องระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ประเด็น/หัวข้อในการจัดการความรู้
การกลั่นกรองและรวบรวมความรู้
การเข้าถึงข้อมูลและความรู้
การออกแบบเว็บไซต์การจัดการความรู้
เนื้อหา/ข้อมูลในเว็บไซต์มีความถูกต้อง
เว็บไซต์ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงและค้นหา
รูปแบบและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้
ประโยชน์ที่ได้รับ/ความสำคัญในการจัดการความรู้
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการความรู่
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms