แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
น้อยที่สุด
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย)
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
๕. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๖. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
น้อยที่สุด
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
๓. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
๔. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
๕. คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
๖. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ
๗. มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๘. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
น้อยที่สุด
๑. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
๒. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
๓. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของท่านที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy