แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม *
Required
ขนาดโรงเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม *
ท่านติดต่อขอใช้บริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
Required
กลุ่มงานที่ท่านใช้บริการมากที่สุด *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
การสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ *
ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัวเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน *
ให้บริการตามที่ขอได้รวดเร็ว *
มีระบบการให้บริการเสมอภาคเท่าเทียม *
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
เจ้าหน้าที่อธิบาย ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น *
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่กระตืนรือร้นในการให้บริการ *
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความเป็นกันเอง *
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านอำนวยความสะดวก และความสะอาดอาคารสถานที่
มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นโต๊ะเก้าอี้ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ น้ำดื่ม *
ป้ายประชาสัมพันธ์/แผนผังมีความชัดเจนเข้าใจง่าย *
ความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้องนำ และบริเวณโดยรวม *
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ *
ได้รับบริการทันต่อความต้องการนำไปใช้งาน *
ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ *
การแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว *
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ
จุดเด่นในการให้บริการ
Your answer
สิ่งที่ควรแก้ไข ปรังปรุง ในการให้บริการ
Your answer
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบคำแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service