Cricket Wales / Glamorgan Junior Virtual Cricket competition. Cystadleuaeth Criced Rhithwir Iau Criced Cymru / Morgannwg
Please enter your scores for Virtual Cricket Competition. You can view videos with instructions by scanning QR code below. Rho dy sgoriau ar gyfer y Gystadleuaeth Criced Rhithwir. Galli wylio’r fideos gyda chyfarwyddiadau drwy sganio’r cod QR isod.
First Name and Surname Initial (eg. Harry S ) * Enw Cyntaf a Llythyren Gyntaf Cyfenw (ee. Harry S) * *
*PLEASE SELECT SCHOOL YEAR GROUP * DEWISA DY GRŴP BLWYDDYN YSGOL *
School Name (and or Cricket Club Name ) * Enw'r Ysgol (a/neu Enw'r Clwb Criced)*
Area of Wales (Local Authority) Ardal yng Nghymru (Awdurdod Lleol) *
Select the level you reached for Task 1 - Clap Catching Dewisa'r lefel y cyrhaeddaist ti yn Nhasg 1 - Clapio a Dal
Captionless Image
Select the level you reached for Task 2 - High Catching Dewisa'r lefel y cyrhaeddaist ti yn Nhasg 2 - Dal Pêl Uchel
Captionless Image
Select Option A or B and then Record your time for 5 Reaction Catches next to other. Dewisa Opsiwn A neu B ac yna Cofnoda dy amser ar gyfer 5 Dal Cyflym nesa at ei gilydd.
Captionless Image
Record your Personal best time for Task 4 Close Target Fielding ( write your answer in seconds - for 1 minute 15 seconds write 75 - do not write any letters) Cofnoda dy amser Personol gorau ar gyfer Tasg 4 Maesu Targed Agos (ysgrifenna dy ateb mewn eiliadau - am 1 munud 15 eiliad ysgrifenna 75 - paid ag ysgrifennu unrhyw lythrennau)
Captionless Image
Record Your Score For Task 5 - Bowling. (Write number only between 0 - 60) Cofnoda dy sgôr ar gyfer Tasg 5 Bowlio. (Ysgrifenna rif yn unig rhwng 0 - 60)
Captionless Image
Select your score for 6 hits. Remember you get 4 points per successful target hit. (If you scored 24 try challenging yourself and make target smaller. Dewisa dy sgôr ar gyfer 6 ergyd. Cofia dy fod yn cael 4 pwynt bob tro y byddi'n llwyddo i fwrw'r targed. (Os cefaist ti sgôr o 24 gosoda her i ti dy hun a gwneud y targed yn llai).
Captionless Image
This question is totally optional. If you would like to hear about other Glamorgan / Cricket Wales Games Events please fill in your email address below. Mae'r cwestiwn hwn yn gwbl opsiynol. Os hoffet ti glywed mwy am Ddigwyddiadau Gemau Criced Cymru / Morgannwg rho dy gyfeiriad ebost isod.
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy