แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
คำชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เพื่อที่จะนำผลของการศึกษาไปใช้ประกอบในการจัดทำงานค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านอย่างแท้จริงและครบถ้วนทุกข้อ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปใช้เพื่อสรุปผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่2 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
ส่วนที่3 คำถามเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจเลือกทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงใน ❍ ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
5. อายุการทำงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy