Ankieta Ewaluacyjna - LGD Barcja
Niniejsza ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą na określenie efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Barcja” oraz będą stanowić materiał wyjściowy podczas warsztatów refleksyjnych (wewnętrznej ewaluacji).


Odpowiadając na pytania prosimy zaznaczyć krzyżykiem jedną z wartości, przy czym 1 oznacza wartość najniższą, a 5 wartość najwyższą lub poprzez wypełnienie pola z pytaniem otwartym.

REALIZACJA FINANSOWA I RZECZOWA LSR
1. Jak ocenia Pani/Pan przebieg realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)?
2. Czy wg Pani/Pana oceny realizacja LSR w zakresie rzeczowym i finansowym przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
3. Jak ocenia Pani/Pan stosowane lokalne kryteria wyboru (ich dobór, trafność i skuteczność)?
4. Czy wg Pani/Pana oceny procedury naboru, wyboru i realizacji projektów stworzone przez LGD w oparciu o przepisy obowiązującego prawa unijnego i krajowego są przyjazne dla beneficjentów?
5. W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
6. W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny wybierane projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
7. Jakie zmiany wg Pani/Pana należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
Your answer
8. Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie:
Your answer
FUNKCJONOWANIE LGD I BIURA
9. Jak ocenia Pani/Pan sprawność funkcjonowania LGD?
10. Jak ocenia Pani/Pan aktywność członków LGD?
11. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie organów LGD (Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej)?
12. Jak ocenia Pani/Pan działalność biura LGD?
13. Jak ocenia Pani/Pan sprawność przepływu informacji między biurem LGD a członkami LGD i lokalną społecznością?
14. Jak ocenia Pani/Pan sprawność podejmowania decyzji przez organy LGD?
15. Jak ocenia Pani/Pan rolę i wpływ LGD na rozwój obszaru gmin: Kętrzyn, Barciany, Korsze, Reszel i Sępopol?
16. Jak ocenia Pani/Pan poziom akceptacji i zaufania społecznego dla działalności LGD Barcja?
17. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań biura LGD w zakresie informowania społeczności lokalnej i promowania obszaru oraz funduszy UE (skuteczność realizacji Planu komunikacji – szkolenia, spotkania informacyjne, publikacje, internet)?
18. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań biura LGD w zakresie doradztwa dla potencjalnych beneficjentów?
19. Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie:
Your answer
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU LGD
20. Jak ocenia Pani/Pan swoje zadowolenie z życia na obszarze LGD?
21. Jak ocenia Pani/Pan jakość życia na obszarze LGD Barcja w zakresie ochrony środowiska, czystości i estetyki?
22. Jak ocenia Pani/Pan jakość życia na obszarze LGD Barcja w zakresie kultury i rekreacji (oferta zajęć i alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, dorosłych, jakość i dostępność infrastruktury sportowej i rekreacyjnej)?
23. Co wg Pani/Pana oceny w znaczący sposób wpłynęłoby na poprawę jakości życia na obszarze LGD?
Your answer
24. Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie:
Your answer
METRYCZKA
Krótka charakterystyka osoby wypełniającej
1. Wiek ankietowanego *
2. Miejsce zamieszkania *
3. Płeć *
4. Z jakich źródeł dowiedział/ła się Pani/Pan o LGD Barcja? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
5. Jakich informacji najczęściej szuka Pani/Pan na stronie internetowej/profilu na facebooku LGD Barcja?(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service