แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting UBU)
แบบประเมินนี้ ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อเป็นการนำผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะหรืออ้างอิงในการปรับปรุงการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการต่อไป ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ใช้งานระบบในการตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง
คำชี้แจง แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น และผู้พัฒนาระบบ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
** ขอขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ
(ระยะเวลาในการเปิดแบบประเมินความพึงพอใจเมษายน2564 - กันยายน 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 กันยายน 2564)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. หน่วยงาน/สังกัด/คณะ *
คลิกเลือกรายการ
2. กลุ่มผู้ใช้งาน *
3. ท่านเคยใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting UBU) หรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse