แบบบันทึกการรายงานสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Hatyai University Student Health Record)
แบบฟอร์มนี้ใช้บันทึกข้อมูลสุขภาพประจำสัปดาห์ เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการเผยแพร่กระจายของโรค COVID-19 โปรดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามข้อเท็จจริง
(This form aims to record weekly health information to prevent or avoid the spread of COVID-19. Please provide truthful information.)
หากมีการตรวจสอบและพบว่านักศึกษากรอกและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะมีบทลงโทษนักศึกษาย้อนหลัง (If untruthful information provided is founded, he/she shall be consequently punished)

🔺นักศึกษาภาคปกติ ประเมินสุขภาพ (ทุกวันจันทร์) Regular Program Assessment (Every Monday)

⏱ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. From 08.00 A.M. - 12.00 P.M.
Email *
สถานะการศึกษา (Student Status) *
คณะ (Faculty) *
สาขา (Major) *
รหัสนักศึกษา (Student ID) *
ชื่อ-นามสกุล (First Name-Surname) *
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) *
ขณะที่ตอบแบบประเมินสุขภาพนักศึกษาอยู่จังหวัดอะไร (While answering the assessment What province do you live in) *
ประเภทที่พักอาศัย (Types of Residence) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University.