ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด“ท่องเที่ยวชุมชน.....เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ”คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1. ชื่อสถาบันการศึกษา *
Your answer
2. ชื่อผู้เข้าแข่งขันมัคคุเทศก์ *
Your answer
ชั้นปี *
3.อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม *
Your answer
4.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมชมการแข่งขัน *
Your answer
5.หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Your answer
6.การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานนักศึกษาของสถาบันการศึกษาท่าน *
หากท่านประสงค์เข้าร่วมแสดงผลงานนักศึกษาขอให้ท่านอธิบายลักษณะการจัดนิทรรศการโดยย่อ
Your answer
หมายเหตุ:
1. ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขันสถาบันการศึกษาละ 1 คน
3. ขอความกรุณาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมร่วมเดินทางมาในวันแข่งขันด้วย และให้ท่าน เตรียมข้อค าถ าม 1 ข้อ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน เพื่อใช้ในการตอบค าถาม ในการแข่งขันรอบที่ 1 (ค าถามนี้จะถูกเขียนขึ้นพร้อมกันต่อหน้า
คณะกรรมการตัดสินและ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในวันแข่งขัน)
4. อุปกรณ์ส าหรับจัดแสดงผลงานที่ มรภ.อุดรธานี ได้เตรียมให้สถาบันการศึกษาท่าน ในกรณีที่ท่านประสงค์เข้าร่วมการจัดแสดงผล
งานนักศึกษา ได้แก่ โต๊ะขนาด 60 ซม. X 180 ซม. 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว และ ปลั๊กไฟ 1 ตัว
5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งใบสมัครภายใน วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ติดต่อส่งเอกสาร ได้ที่ อ.จิรพร จันลา โทรสาร. 042 - 340710 อีเมล์jiraporn.junla@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms