แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (โปรดทำเครื่องหมาย หน้าคำตอบที่ตรงกับความ เป็นจริง)
1. เพศ *
หน่วยงานที่สังกัด *
ตอนที่ 2 การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (โปรดทำเครื่องหมายในช่องให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน *
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของการใช้อินเตอร์เน็ต *
โปรดทำเครื่องหมายในช่องระดับความพึงพอใจของท่าน 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ความเร็วในการใช้งาน
ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับส่งข่าวสาร
จำนวนจุดเชื่อมต่อระบบเครื่องข่ายครอบคลุมทั่วถึง
ระบบเครือข่ายอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
ความง่ายในการเชื่อมต่อ
เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดี สุภาพ
มีความเอาใจใส่ กระตือ รือร้นต่อการให้บริการ
มีความรู้ความสามารถ
ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ดี
โดยภาพรวมท่านคิดว่าอยู่ในระดับใด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
ชื่อ (ไม่บังคับ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม. - Terms of Service