แบบทดสอบออนไลน์ วิชา สุขศึกษา3 (พ22101) ม.2 ครูศรีเพ็ญ กาญจนะกำเหนิด
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว เรื่อง การเปลื่ยนแปลงและพัฒนาการวัยรุ่น
ช่ือ สกุล *
ห้อง *
1. ข้อใดเป็นลักษณะการแสดงออกของวัยรุ่น ตอนกลางที่ชัดเจนมากที่สุด *
1 point
2. วัยรุ่นชาย จะมี อัตราการเจริญเติบ โตของร่างกายในส่วนใดมากที่สุด *
1 point
3. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเปลื่ยนของกระดูกในช่วงวัยรุ่น *
1 point
4. เพราะเหตุใด วัยรุ่นชายจึงมีพละกำลังมากกว่าวัยรุ่นหญิง *
1 point
5. ข้อใด ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มความสูง *
1 point
6. ปัญหาของการเกิด สิว และกลิ่นตัว มีสาเหตุมาจากการเปลื่ยนแปลงในข้อใด *
1 point
7. ข้อใดเป็นการเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์วัยรุ่นได้เหมาะสมที่สุด *
1 point
8. สมุนไพรในข้อใด ช่วยในการยับยั้งการหลั่งเหงื่อบริเวณรักแร้ได้ดี *
1 point
9. ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในข้อใด ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน *
1 point
10. วัยรุ่นที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยการลงโทษทุบตีจะเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร *
1 point
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy