Akademia Tenisa Ziemnego 2019
I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, , tel. 32 422 78 39 wew. 22
www.mosir.rybnik.pl, e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl

II. MIEJSCE i TERMINY:
- sala gimnastyczna w Rybniku Niedobczycach przy ul. Górnośląska 108;
- zajęcia prowadzone w 2 grupach zgodnie z harmonogramem :
 I grupa - wtorek godz. 17.00 oraz piątek godz. 17.00
 II grupa - wtorek godz. 18.00 oraz piątek godz. 18.00


Harmonogram spotkań – GRUPA POCZĄTKUJĄCA (cykl 8 spotkań):
I. 10.09.2019 r.
II. 13.09.2019 r.
III. 17.09.2019 r.
IV. 20.09.2019 r.
V. 24.09.2019 r
VI. 27.09.2019 r.
VII. 1.10.2019 r.
VIII. 4.10.2019 r.

Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Grupa (decyduje kolejność zgłoszeń) *
Required
WIEK *
Your answer
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl (dalej jako „ADO”).2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, adresem mailowym: imprezy@mosir.rybnik.pl,3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia, zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad małoletnim.4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji zajęć Akademii Tenisa Ziemnego na podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a – j), 5. Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor MOSiR w Rybniku, personel obsługujący zajęcia Akademii Tenisa Ziemnego oraz Urząd Miasta w Rybniku.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestnictwa w zajęciach Akademii Tenisa Ziemnego. 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. *
1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu Akademii Tenisa Ziemnego, a tym samym w pełni akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia. 2. Oświadczamy, iż biorące udział w zajęciach nasze dziecko/ podopieczny* jest dopuszczone do udziału na naszą odpowiedzialność, mamy pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru zajęć, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż dziecko/ podopieczny* posiada dobry stan zdrowia i nie są nam znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału w Akademii Tenisa Ziemnego, jak również jego stan zdrowia w pełni pozwala mu na udział w tych zajęciach. 3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Akademii Tenisa Ziemnego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Akademii Tenisa Ziemnego. 4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Akademii Tenisa Ziemnego przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do Regulaminu Akademii.5. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku naszego dziecka/ podopiecznego*, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Akademii Tenisa Ziemnego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w zajęciach Akademii Tenisa Ziemnego,8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Akademii Tenisa Ziemnego6. Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem w zajęciach Akademii Tenisa Ziemnego naszego dziecka/ podopiecznego* są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. *
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” świadczonych przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service