แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ธรรมศาสตร์

ที่มา: เนื่องจากทางภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความต้องการจัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่า เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าเป็นไปได้อย่างทั่วถึง จึงใคร่ขอรบกวนศิษย์เก่าทุกท่าน กรอกข้อมูลปัจจุบันของท่าน ตามความเป็นจริงและครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ท่านสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองได้ โดยการกรอกแบบสำรวจใหม่อีกครั้ง หรือ ส่งอีเมล์ติดต่อขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลไปที่ biotech.sci.tu@gmail.com

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ข้อมูลการทำงานในปัจจุบัน

  หมายเหตุ: - กรณีศึกษาต่อ ให้ระบุข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาต่อในข้อ 2.2 - 2.5 - กรณีว่างงาน ให้เว้นว่างไว้ในข้อ 2.2 - 2.5
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. คำถามอื่นๆ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question