แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพ

คำชี้แจง : แบบสำรวจฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ