Inscripció per a les Jornades en formació comunitària, organitzades per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

Horari: de 9 a 14 h. Aforament limitat a 25 places per jornada. Distribució de places per ordre d'inscripció.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Avís legal

  El programa disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on s’informa i es fa difusió de les activitats que es fan en aquella jornada. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, persones que fan les activitats esmentades. Està prevista la retransmissió en directe dels espais de la jornada a través de la xarxa d'Internet. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el servei de Coordinació i Suport demana el consentiment legal per poder publicar i difondre fotografies i/o vídeos on apareguin les persones clarament identificables.
  This is a required question

  D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Xarxa Punt TIC - Òmnia”, del qual és responsable la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. La finalitat és que les persones que hi accedeixin mitjançant el projecte promoguin l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària: plaça de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona. www.gencat.cat/bsf