Muutostoimijoiden verkoston "perustamiskirja": ehdotus (maaliskuu 2020)
Haluamme luoda yhdessä verkoston joka vastaa mahdollisimman monen yksilön ja toimijatahon todellisiin tarpeisiin ja unelmiin, ja jonka moni voi kokea omakseen. Siksi juuri sinun ajattelusi ja kommenttisi tähän kokonaisuuteen ovat kullan arvoisia! Jokaista kohtaa ei tarvitse kommentoida, mutta jätäthän kommentin aina silloin kun jokin esitys herättää vähänkin vastustusta, huolenaiheita, parannusehdotuksia tai jonkin konkreettisen idean joka voisi palvella verkostoa. Myös tukea ja yhdenmielisyyttä saa osoittaa!

Tämä yhteenveto verkoston toiminnan lähtökohdista ja toimintatavoista on koottu Zoom-puhelujen 13/15/26.3.2020 sekä niiden yhteydessä kerättyjen kyselytulosten pohjalta. Dokumentti perustuu n. 20 hengen ajatteluun, mutta ei ole vielä kokonaisuutena hyväksytetty.
1) Verkoston nimeksi vakiinnutetaan toistaiseksi “Muutostoimijoiden verkosto”. Keskustelu nimestä avataan uudestaan verkoston jäsenten vakiinnuttua ja ydintehtävän kirkastuttua. Laitetaan muistiin muut nimiehdotukset.
Tämä nimitys valikoitui äänestystulosten (os.n.20 hlöä) sekä keskustelun perusteella (10 hlöä). Muita ehdotuksia oli: Muutostoimijat / Muutostoimijoiden yhteistyöverkosto / Muutos-liike / Ruohonjuuritason muutosverkosto / Ruohonjuuriverkosto / Versoverkosto / Korjausliike / Integraation allianssi / Integraatioverkosto / Siltaverkosto / Metaverkosto
Kommenttisi nimivalintaan ja mahdolliset muut nimiehdotukset
2) Verkoston toiminta-alue on koko Suomi. Tapaamisia pidetään sekä netissä että vaihdellen eri puolilla Suomea. Etäosallistuminen kasvokkain järjestettäviin kohtaamisiin pyritään järjestämään aina kun se on tapahtuman ohjelmatyypin kannalta järkevää ja mahdollista.
On pidetty tärkeänä että yhteistyöstä saatava tuki ulottuu myös pk-seudun ja suurempien kaupunkien ulkopuolelle. Suhtauduttiin kriittisesti siihen, että verkostotapaamiset lisäävät matkustamisen tarvetta sekä internetin käyttöä. Vastalääkkeenä tähän esitetään paikallistoimintaan panostamista. Käytännössä aika näyttää missä on eniten aktiivista väkeä ja mille alueille toiminta sen perusteella painottuu.
Kommenttisi toiminta-alueeseen, etä-yhteistyöhön ja paikallistoimintaan
3) Yhteistyötä koordinoidaan vaihtuvana koordinaatiotiiminä, jonka jäsenistö tarkistetaan ja tarpeen mukaan uudistetaan jokaisen tapaamisen yhteydessä. Verkoston toiminta on itseohjautuvaa ja jäsenten sitoutuneen vapaaehtoistyön varassa.
Pyrkimyksenä on, että koordinaatiotiimi ei vaihdu kokonaisuudessaan kerralla, vaan osa jäsenistä pysyy vaihdosten aikana ja siirtää verkostoon liittyvää tietoa ja toimivia käytäntöjä uusille. Pyritään vakiinnuttamaan selkeät toimintakäytännöt, jotka helpottavat koordinaatiovastuuseen tarttumista.
Kommenttisi verkoston koordinointiin liittyen. Ilmoitathan myös jos haluat mukaan ydinryhmään nyt tai mahdollisesti myöhemmin, sekä nimesi ja sp-osoite.
4) Toimintaa pyöritetään minimikustannuksilla. Jäseniä ja toimijatahoja kannustetaan tukemaan verkostoa rahallisesti mahdollisuuksien mukaan, jotta tapaamisiin liittyvät yhteiset kulut saadaan katettua. Mahdollisia rahoitushakuja harkitaan myöhemmin.
Kommenttisi verkoston rahoitukseen liittyen.
5) Muutostoimijoiden verkoston olemassaolo perustuu sen tiedostamiseen, että (1) elinkelpoisen planeetan säilyttäminen, elämän monimuotoisuuden vaaliminen ja inhimillisen hyvinvoinnin turvaaminen vaatii akuutin korjausliikkeen, joka (2) voidaan toteuttaa vaaditussa aikataulussa vain tehokkaalla ja laaja-alaisella yhteistyöllä.
Kommenttisi verkoston olemassaolon tarkoitukseen
6a) Toiminnan tarkoitus ja pääasialliset tavoitteet ovat… Edistää laaja-alaisesti jaettuja tavoitteita ajavien toimijatahojen ja yksilöiden kohtauttamista, verkostoitumista, yhteistyötä ja toiminnan vaikuttavuutta Suomessa (- ja laajana visiona myös globaalisti?)
-> Toimia väylänä ja alustana verkostoitumisen ja yhteistyön lisäämiselle. Yhteistyön edistämiseen pyritään sekä verkoston sisällä, että kurottautumalla aktiivisesti verkoston ulkopuolelle, laajempaa yhteistyötä edistäen.

-> Harjoittaa viestintää joka puhuttelee monenlaisia kohderyhmiä ja tuo esiin muutostarpeen laajuutta.

-> Tarjota foorumin, jonka kautta tavoitetaan ja kohtautetaan laajasti yksilöitä ja toimijatahoja, jotka lähtevät mukaan verkoston yhteiseen tai sen jäsentoimijoiden erillisiin aktiviteetteihin.

-> Edistää samoja asioita edistävien toimijoiden tiedonvaihtoa hyvistä toimintakäytännöistä, sekä siitä, mitä kaikkea ollaan tekemässä. Näin vältetään päällekkäistä työtä, lisätään kaikkien toiminnan vaikuttavuutta sekä resurssien kohdentamista olennaiseen.
Kommenttisi liittyen yhteistyöhön verkoston tarkoituksena, sekä siihen liittyviin ydintavoitteisiin
6b) Vauhdittaa (suomalaisen yhteiskunnan) systeemistä muutosta ja siirtymää post-fossiiliseen kestävään elämäntapaan. Sitoutua ajatukseen, että tulevat viisi vuotta ovat muutosten vaikuttavuuden kannalta kriittisiä.
-> Luoda yhdessä konkreettinen näkymä siitä miltä realistinen, positiivinen ja riittävän turvallinen tulevaisuuskuva voisi näyttää ja kuinka siirtymä voidaan toteuttaa. Osoittaa, että muutos ei ole vain uhka, vaan ensisijaisesti mahdollisuus.

-> Olla mukana synnyttämässä kestävän siirtymän massaliikettä, joka vaatii muutosta ja tekee sen välttämättömäksi.

-> Viestiä laajasti kestävään siirtymään ja muutostoimiin liittyvistä mahdollisuuksista ja tehdä näkyväksi sitä, mitä siirtymän eteen tehdään jo nyt. Viestinnän tulee ulottua myös verkoston ulkopuolelle, valtavirran tietoisuuteen.
Kommenttisi liittyen kestävään siirtymään verkoston tarkoituksena, sekä siihen liittyviin ydintavoitteisiin
6c) Rakentaa yhdessä ja pitää yllä kokonaisvaltaista, systeemistä näkymää ja ajattelua, jossa kestävä muutos läpäisee ja uudistaa kaiken, eikä kestävyyden tai elämän eri osa-alueet ole erotettavissa toisistaan.
-> Huomioida kulttuurisen ja sosiaalisen muutoksen merkitys laajemman systeemisen muutoksen kynnystekijänä. Kutsua yksilöitä mukaan hyvinvoinnin ja maailmankatsomuksen muutokseen.
Kommenttisi liittyen muutoksen kokonaisvaltaisuuden esiin tuomiseen verkoston tarkoituksena, sekä siihen liittyvään ydintavoitteeseen
6d) Vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia kestävässä siirtymässä, sekä voimaannuttaa yksilöitä ja ihmisyhteisöjä
-> Rakentaa konkreettista kuvaa siitä, miten yksilöt ja ryhmät voivat osallistua siirtymän toteutukseen vaikuttavalla tavalla juuri nyt ja lähitulevaisuudessa. Mitä yksilötasolla voi tehdä toisin? Mitä ovat yhteisö- ja joukkotasolla toteutettavissa olevat keskisuuret ilmastoteot? Miten kansalaisyhteiskunta voi osallistua tehokkaasti vaikuttamiseen yhteiskunnallisella tasolla? Miten yhteiskunnan eri tasot ja toimijat voisivat tehdä entistä vaikuttavammin yhteistyötä keskenään näiden asioiden edistämiseksi?

-> Toteuttaa näitä tekoja ja tarjota vertaistukea.

-> Kasvattaa yksilöiden toivoa ja toimijuutta hyödyntämällä positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeisyyttä, sekä tarjoamalla konkreettisia vaihtoehtoja ja mielekkäitä, muutosta edistävän toiminnan mahdollisuuksia.

-> Tehdä näkyväksi ja kasvattaa kestävien elämäntapojen etsimiseen, luomiseen, valitsemiseen, opetteluun ja harjoittamiseen liittyvää liikehdintää.

-> Tukea paikallistasoilla tapahtuvien prosessien kehittymistä ja menestysmahdollisuuksia
Kommenttisi liittyen kansalaisyhteiskunnan voimauttamiseen verkoston tarkoituksena, sekä siihen liittyviin ydintavoitteisiin
7) Verkosto on tarkoitettu kaikille toimijatahoille ja yksilöille, jotka työskentelevät kestävän elämän puolesta. Valtaosa alkuvaiheen jäsenistä edustaa kolmannen sektorin toimijoita (yhdistyksiä, osuuskuntia, yhteisöjä tms.) mutta muita toimijoita edustavien yksilöiden mukana olemista ei suljeta pois (esim. yritykset, puolueet) niin kauan kuin osallistumista motivoi yhteinen hyvä eikä oman agendan ja edun ajaminen.
Kommenttisi liittyen verkoston jäsenkuntaan
8) Toiminta on poliittisesti ja katsomuksellisesti sitoutumatonta, moninaisuutta arvostavaa, ymmärrystä rakentavaa, yhteistyötä vaalivaa, sekä aktiivisesti monipuolisia näkökulmia esiin kannustavaa.
Kommenttisi liittyen toiminnan sallivuuteen
9) Verkoston jäsenistön muodostavat yhteistyöstä motivoituneet yksilöt, jotka pääsääntöisesti edustavat jotakin toimijatahoa. Jäsenistö ja mukana olevat toimijatahot pyritään vakiinnuttamaan. Näin verkostoon rakentuu tuttuutta, luottamusta ja jatkumoa, eikä jokaisen tapahtuman kohdalla tarvitse tehdä voimavaroja kuluttavaa laajaa mainostamista. Mukana olevilla toimijatahoilla on päävastuu tapahtumien mainonnasta ja lisäksi luotetaan puskaradioon. Verkosto pidetään avoimena uusina mukaan tuleville jäsenille.
-> Jäsenkunnan sitoutumisen edistämiseksi ja toiminnan vakiinnuttamiseksi voidaan pyytää keskeisiltä toimijatahoilta sitoumus siihen, että he nimeävät verkostoon edustajan ja levittävät sanaa verkoston toiminnasta jäsenistölleen
Kommenttisi liittyen jäsenkunnan vakiinnuttamiseen
10) Verkosto perustuu tasavertaiseen valtarakenteeseen. Verkosto pyrkii järjestäytymään ja laajentumaan solumaisesti: yhteisen katon alla toimii pienempiä, teemakohtaisia itsenäisiä työryhmiä ja sivuverkostoja.
-> Toimintaa kehitetään kaikkien jäsenten yhteisissä tapaamisissa.

-> Teemaryhmistä/ sivuverkostoista valikoidut edustajat sitoutuvat kuljettamaan viestiä ryhmien toiminnasta kaikkien yhteiseen tietoon.

-> Koordinaatioryhmä pitää yllä kokonaiskuvaa toiminnasta ja sen suunnasta.
Kommenttisi liittyen verkoston organisaatiomalliin
11) Koko verkoston yhteisiä fyysisiä tapaamisia pyritään järjestämään vähintään 2-4 vuodessa ja nettitapaamisia pyritään järjestämään mahdollisimman usein. Paikallisalueilla voidaan järjestää pienempiä tapahtumia tiuhempaan. Kaiken toiminnan järjestäminen perustuu jäsenten aktiivisuuteen ja vaihtuvan koordinaatioryhmän elinvoimaisuuteen.
Nyt verkoston käynnistämisen alkuvaiheessa on sovittu että keväällä 2020 yhteistoimintaa jäsentäviä nettipalavereja pidetään joka kuun ensimmäisellä viikolla ja lisäksi toiminnallisia nettityöpajoja epäsäännöllisin aikavälein.

Verkosto on käynnistetty vastikään ja toiminta on vasta vähitellen muotoutumassa. Toistaiseksi verkostolla ei ole selkeää koordinaatio- ja toimintamallia, vaan sitä luodaan kokeilemalla ja yhdessä kehittämällä. Toiminnan juurtuminen vaatii sitoutuneita jäseniä ja toimijoita. Aika näyttää kuinka toiminta etenee.
Kommenttisi liittyen tapaamisten säännöllisyyteen
12) Fyysisten tapaamisten välillä verkosto pyrkii tarjoamaan a) nettipohjaisesti fasilitoitua keskustelua ja työpajoja b) teemapohjaista ryhmätyöskentelyä c) vuorovaikutusalustoilla toteutuvaa itseohjautuvaa vertaisverkostoitumista d) toimijoiden välisiä omaehtoisia yhteydenottoja ja yhteistyöprojekteja e) ulkoista viestintää voimavarojen mukaan
Katsaus maaliskuu 2020:
a) Seuraavien nettikeskustelujen ja työpajojen aiheet ja tavoitteet ovat hauduttelussa.
b) Teemaryhmien muodostamisessa on otettu ensimmäiset askeleet.
c) Sisäiseen yhteydenpitoon tarkoitettuja keskustelualustoja ei ole päätetty, mutta viestintäryhmä on ottanut tehtävän vastaan.
d) Ulkoisen viestinnän alustoja ei ole päätetty eikä perustettu, mutta nettisivusta ja blogista on ollut puhetta.
Kommenttisi liittyen verkoston toiminnan ydinelementteihin
13) Verkoston sisälle perustetaan itsenäisiä teemaryhmiä tai sivuverkostoja sitä mukaa kun ryhmille ilmoittautuu vetäjä. Ryhmät määrittelevät omat toimintatapansa ja tavoitteensa.
Ryhmät syntyvät jäsenten kiinnostusten ja aktiivisuuden pohjalta. Ne voivat muodostua esimerkiksi väliaikaisiksi yhden asian pieniksi työryhmiksi tai laajemmiksi sivuverkostoiksi, jotka keräävät yhteen samaan teemaan liittyviä projekteja ja luovat toimijatahojen välisiä pitkän aikavälin synergia-etuja. Teemaryhmiä joille on ilmoittautunut vetäjä on tällä hetkellä (maalis2020):
- Yhteiskunnallinen vaikuttaminen;
-Viestintä/ nettipohjaisen yhteistyöalustan luominen;
- Koulutus;
- Verkoston toimintakäytännöt;
-Kestävä talous.
Muita teemoja saattaa olla esim: Kulttuurinen muutos, Yhteisöllisyyden edistäminen, Kestävä työ ja talous, Kestävä ruoantuotanto, Taitojen oppiminen ja jakaminen tms.
Kommenttisi liittyen teemaryhmiin ja sivuverkostoihin
14) Verkosto tarvitsee viestintäväylät jotka mahdollistavat itseorganisoitumisen ja vapaan viestinnän jäsenten välillä. Verkoston yhteydenpitokanaviksi otetaan toistaiseksi käyttöön Whatsapp ja googlegroups-sähköpostilista. Ulkoisen viestinnän kanavista keskustellaan vielä viestintätiimissä.
Nämä sisäisen viestinnän päätökset perustuvat äänestystuloksiin (20 hlöä) ja keskusteluun (10 hlöä). Kyseessä on toistaiseksi riittävän suurta kannatusta saaneet enemmistöratkaisut, joita kukaan keskusteluun osallistuneista ei aktiivisesti vastustanut. Yhteydenpitokanavia voidaan muuttaa myöhemmin kun laajempi verkosto saadaan mukaan päätöksentekoon. Muita ehdotettuja vaihtoehtoja on ollut Facebookin keskusteluryhmä / Google forum / Telegram / Slack / Wire / Signal
Kommenttisi sisäisiin ja ulkoisiin viestintäkanaviin liittyen, sekä viestintäryhmälle välitettävät ideat ja ehdotukset
15) Verkoston toimivuuteen liittyen on tunnistettu seuraavia edellytyksiä ja karikoita
* Toiminnan täytyy olla riittävän selkeää ja ymmärrettävää
* Yhteistyön pohjaksi tarvitaan yhteisesti määritellyt arvot ja tavoitteet
* Tavoitteiden jatkoksi tarvitaan suunnitelma etenemisestä: yhdessä sovittuja askeleita määritellylle aikajänteelle.
* Tarvitaan koordinointia ja koordinointi vaatii resursseja
* Tarvitaan selkeä vastuutus ja tehokkaat toimintakäytännöt sekä tehokas yhteisen ajan käyttö, jotta käytettävissä olevat voimavarat eivät valu hukkaan. Voimavarat ovat erityisen rajalliset, koska verkoston jäsenet hajauttavat joka tapauksessa resurssejaan useammalle areenalle.
* Yhteistyön täytyy olla itseorganisoituvaa.
* Tarvitaan riittävästi vetovastuuta ottavia tekijöitä sekä jäseniä
* Tarvitaan keinoja innostaa ihmisiä mukaan.
* Tarvitaan sitä, että yksittäiset toimijat löytävät merkityksellisyyden verkostosta. Toiminnan tulee tapahtua “sisältä ulos”, jokaisen omista inspiraationlähteistä ammentaen, yhteisen intention eteen.
* Verkosto toimii parhaiten jos syntyy tiivis yhteistyöryhmä, eli riittävä määrä sitoutuneita jäseniä, jotka tutustuvat kunnolla toisiinsa ja osallistuvat toimintaan säännöllisesti.
* Toimijat tekevät lähtökohtaisesti kaikki verkostotyötä vapaaehtoisesti, mikä on haaste sekä voimavara.
* Hyvän yhteistyön pohjaksi tarvitaan sosiaalisia taitoja, erilaisuuden hyväksyntää ja halua kehittyä ihmisenä
* Verkostossa on hyvä olla osaamista: teknisistä asioista, itseohjautuvuudesta… mistä muusta?
* Uhkana on, että toiminta saattaa politisoitua liikaa tai muuten rajautua tietyn piirin sisälle, joka saattaa lamauttaa toiminnan.
Kommenttisi sekä lisäykset liittyen verkoston hyvän toiminnan edellytyksiin ja karikoihin
SUURKIITOS OSALLISTUMISESTA YHTEISEEN LUOMISPROSESSIIN! Jatketaan yhdessä eteenpäin!
Yhteydenotot verkostoon ja tähän esitykseen liittyen: pauliina.helle@gmail.com
VAPAA SANA: Mitä ajatuksia heräsi? Mitä terveisiä, ideoita, toiveita tms haluaisit välittää koordinaatioryhmälle? Mitä tästä "perustamiskirjasta" vielä puuttuu?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy