แบบประเมินความพึงพอใจ อบต.ภูหอ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแบบประเมินนี้มาประมวลสรุปผลในการทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. ระดับการศึกษา
Clear selection
4. อาชีพ
Clear selection
5. รายได้ต่อเดือน
Clear selection
ส่วนที่ 2: เรื่องที่ขอรับบริการ
เรื่องที่ขอรับบริการ
Clear selection
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy