แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์พฤกษศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ให้เขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องคะแนนตามความพึงพอใจ
1=ควรปรับปรุง
2=พอใช้
3=ปานกลาง
4=ดี
5=ดีเยี่ยม
ความสวยงามของหน้าเว็บไซต์
ความถูกต้องของเนื้อหาพรรณไม้
ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์
เนื้อหาเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service