แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ข้อมูลส่วนตัว
1. เพศ
2. คณะ
3.ชั้นปี
ข้อมูลความคิดเห็น
โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุด
1. การให้คำปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต
5
4
3
2
1
1.1 การให้เวลาเพิ่มเติมจากชั่วโมงเรียนเพื่อแนะนำหรือตอบข้อสงสัยแก่นิสิต
1.2 การติดตามผลการเรียนและการดำเนินชีวิตของนิสิต
1.3 การให้คำชี้แนะปรึกษาแก่นิสิต
1.4 การให้ความช่วยเหลือแนะแนววิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต
1.5 การเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่นิสิตด้วยความเต็มใจ
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
5
4
3
2
1
2.1 มีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ป้ายประกาศ คู่มือ วารสาร จอประชาสัมพันธ์ LED รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2.2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษา
2.3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาเรียนที่มีความทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.4 ความสะดวกในการเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คณะ กองกิจการนิสิต SMS ประชาสัมพันธ์ข่าว ป้ายประกาศ จอประชาสัมพันธ์ LED รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
3. การรับบริการกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
5
4
3
2
1
3.1 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนิสิต
3.2 กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความครอบคลุมทั้งประเภทพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ ทางวิชาชีพตาม สาขาที่นิสิตศึกษาและเพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพ
3.3 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms