แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์และสื่อโซเชียล ประจำปีการศึกษา2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำอธิบาย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อที่คณะจะได้นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1. เพศ
Clear selection
3. ชั้นปี
Clear selection
4. สาขาวิชา
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
  1  ให้บริการถูกต้องตามที่ขอ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2. ขั้นตอนและวิธีการใช้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
Clear selection
3. ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยสะดวก
 1 เครื่องมือ/อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
 2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
  4. เจ้าหน้าที่แต่งการสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5. เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
 6. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
 7. ผลของการให้บริการในภาพรวม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
8. ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
 9. การให้บริการที่ได้รับ ตรงความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
  1. การบริการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
  2. ช่องทางในการเข้าถึงบริการการให้คำปรึกษาที่มีหลากหลายทางเลือก นอกเหนือจากการติดต่อระหว่างบุคคลโดยตรง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3. นักศึกษาได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
  4. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา อาชีพและการรับสมัครงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5.นักศึกษามีเงินใช้จ่ายเพียงพอแต่ละเดือน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ส่วนที 5ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy