Blogs in Teaching of Malay Language / KAJI SELIDIK PENGGUNAAN BLOG DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

pa khabar semua.

Nama saya WAN BUANAN BIN WAN HUSSAIN. Saya melakukan kajian ini dibawah penyeliaan Dr. Fadzilah Abd Rahman, UPM Serdang, Selangor, Malaysia sebagai salah satu syarat untuk saya memperolehi Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama).

Terima kasih kerana bersetuju untuk menyertai kajian ini. Kajian ini adalah dalam dwi-bahasa, iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada semua orang, daripada pelbagai lapisan.

Saya berharap anda akan dapat memberikan kerjasama untuk mengambil bahagian di dalam kajian tentang Penggunaan Blog Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Semua maklumat yang dikumpul akan digunakan hanya untuk tujuan penyelidikan dan akan dilayan dengan rahsia dan sulit. Sila jawab semua soalan bersesuaian dengan arahan yang diberikan. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik dan jelas tentang amalan penggunaan blog dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, khasnya untuk calon-calon SPM memperoleh maklumat bagi tujuan penulisan karangan yang berkualiti.

Saya amat menghargai jika anda boleh menjawab semua soalan dengan berhati-hati kerana semua maklumat yang diberikan akan mempengaruhi ketepatan dan kejayaan kajian ini.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How are you all.

My name BUANAN BIN WAN WAN HUSSAIN. I do research under the supervision of Dr. Fadzilah Abd Rahman, UPM Serdang, Selangor, Malaysia as one of the conditions I obtained a Master of Education (Teaching Malay as First Language). Thank you for agreeing to participate in this study.

This survey is in dwi-language, Malay Language and English, to give better understanding to everyone.

I hope you will be able to cooperate to take part in a study on the use of Blogs in Teaching of Malay Language. All information collected will be used only for research purposes and will be treated confidentially and confidential. To give a better understanding of the practice of using blogs in teaching and learning of Malay subjects, particularly for SPM candidates obtain information for quality essay writing.

Please answer all questions in accordance with the instructions given. I highly appreciate if you can answer all questions carefully because all the information that will affect the accuracy and success of this study.

  BAHAGIAN A : MAKLUMAT PERIBADI / PART A : PERSONAL INFORMATION

  Sila lengkapkan maklumat diri anda dalam ruangan berikut (semua maklumat adalah rahsia dan hanya untuk kegunaan kajian sahaja). / Please complete your personal information in the following fields (all information is confidential and only for research purposes only).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PART B : UNDERSTANDING ABOUT THE BLOG / BAHAGIAN B : KEFAHAMAN TENTANG BLOG

  Sila pilih satu nilai berikut mengikut ukuran Likert : / Please select a value with Likert scale 1 Tidak Setuju / Organized by State 2 Kurang Setuju / Not agree 3 Mungkin / May be 4 Setuju / Agree 5 Amat Setuju / Highly agree
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PART C : USING BLOG IN EDUCATION / BAHAGIAN C : PENGGUNAAN BLOG DALAM PEMBELAJARAN

  BLOG USE IN TEACHING AND LEARNING / PENGGUNAAN BLOG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1 Never / Tidak pernah 2 Not Used / Kurang digunakan 3 Sometimes / kadang-kadang 4 / Constant / Kerap 5 Very Often / Amat kerap
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PART D / BAHAGIAN D

  PROBLEMS USING BLOG IN TEACHING AND LEARNING / PERMASALAHAN DALAM PENGGUNAAN BLOG UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1 Disagree / Tidak Setuju 2 Not agree / Kurang Setuju 3 May be / Mungkin 4 Agree / Setuju 5 Highly agree / Amat Setuju
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  SUBMISSION (**UNTUK MENGHANTAR)

  Just press SUBMIT button below after answering all questions. (** sila tekan butang SUBMIT selepas menjawab)

  THE END / TAMAT

  Your participatation is greatly appreciated and i thank you very much of your time and effort spent in answering this questionaire. (**sumbangan anda dalam menjayakan kajian ini adalah sangat dihargai. Oleh itu, saya merakamkan ucapan berbanyak terima kasih atas kerjasama yang diberikan.)