แบบสำรวจออนไลน์เว็บไซต์จังหวัดยโสธร

แบบสำรวจออนไลน์เทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดยโสธร แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เรื่องข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เรื่องความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question