ПРИЈАВА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Пријава на конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија школске 2023/2024. године
Студијски програми  -  Мастер струковни васпитач и Мастер тренер у спорту
Sign in to Google to save your progress. Learn more
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ *
1. Презиме, име једног родитеља, име *
2. Датум рођења *
MM
/
DD
/
YYYY
3. ЈМБГ *
4. Место, општина и држава рођења *
5. Држављанство *
6. Национална припадност
7. Адреса становања (место, општина, улица и кућни број) *
8. Број телефона (мобилни/фиксни) *
9. Мејл адреса *
10. Да ли сте запослени? *
11. Назив установе / фирме у којој сте запослени (место, адреса) - уколико сте одговорили са ДА
12. Претходно завршен први степен високог образовања (тачан назив, место/седиште и држава факултета, универзитета или високе школе) *
13. Просек на првом степену студија *
ИЗЈАВА
Овом изјавом ја, доле потписани/а давалац изјаве, у складу са Законом о високом образовању и Законом о заштити података о личности изјављујем:
да добровољно дајем пристанак да моје личне податке односно податке о мојој личности Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици (у даљeм тексту: Школа) прикупља, користи, обрађује и чува у складу са Законом о заштити података о личности, Законом о високом образовању и овом Изјавом;
да сам обавештен/а и сагласан/а да ћe моје личне податке обрађивати и руководити запослени у Студентској служби током спровођења конкурса за упис на студије, за потребе уписа године студија, регулисања статуса студента на Школи, завршетка студија и за друге законом прописане радње и сврхе;
да сам сагласан/а да се моји лични подаци прикупљају, користе, oбpaђyjy и чувају и за следеће сврхе: остваривања права на упис године студија, пријаве испита и предиспитних обавеза, пријаве на конкурс, спровођења конкурсних и испитних рокова, спровођења процедуре пријаве, увида јавности и одбране завршног рада, статистичке обраде података, остваривања права на издавање јавне исправе;
да се моји подаци, у кумулативном облику, заједно са подацима других студената односно кандидата, користе у јавној комуникацији у навођењу: укупног броја кандидата по родној, географској, социјалној или другој припадности или скупу, као и других података који представљају  Школу;
да сам сагласан/а да моји лични подаци (име, презиме, постигнути успех на пријемном испиту или провери склоности, просечна оцена, резултати испита, подаци који се односе на поступак пријаве, увида јавности и одбране завршног рада, подаци о завршетку студија, подаци о коначној дисциплинској мери за повреду Правилника о дисциплинској одговорности студената или коначној мери повреде Кодекса о академском интегритету) буду објављени на огласној табли и интернет страници Школе. У случају да не желим да моји подаци буду јавно објављени, опозваћу свој пристанакп исменим захтевом Школи;
да сам сагласан/на да се моја фотографија и снимци који су настали у току наставних, научних и ваннаставних активности на Школи користе за објављивање на интернет страници Школе и публикацијама односно издањима без обзира на врсту медија, чији је издавач Школа.
да сам сагласан/на да Школа прикупља, користи, oбpaђyje и чува у својој информационој бази и матичним књигама мојеличне податке искључиво у циљу остваривања потребе односно сврхе наведене у овој Изјави или прописане законом, као и да ћe се ти подаци чувати у прописаним роковима.
Потпис кандидата *
ПРИЛОЗИ
1. Диплому или оверену фотокопију дипломе о завршеним основним струковним студијама ( уколико је кандидат завршио вишу школу и дошколовање – обе дипломе ) или уверење о дипломирању уколико диплому још није примио; 
2. Диплому и додатак дипломе о завршеним специјалистичким струковним студијама (или оверену фотокопију дипломе и додатка дипломе); 
3. Извод из матичне књиге рођених (венчаних); 
4. Очитана лична карта; 
5. Уверење о држављанству; 
6. Доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 4.000,00 динар  

Прилоге је обавезно доставити на мејл visokaskola@vsovsu.rs
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy