แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

  วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 สำรวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

  1 นักเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์
  2 รูปแบบการจัดกิจกรรม
  3 ลำดับขั้นตอนของพิธีการ
  4 สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
  5 การฝึกซ้อมและการดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  Please enter one response per row
  This is a required question