แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป แบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. ขอให้ท่านผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านโปรดตอบสอบถามให้และครบทุกข้อ มิฉะนั้นแล้วผลที่ได้จะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และขอยืนยันว่าการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของท่านแต่อย่างใด
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านได้ดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวศศิตา อาจวงษ์
หัวหน้างานนโยบายและแผน

สถานภาพ *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
วุฒิการศึกษา *
ประสบการณ์ในการทำงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง. Report Abuse - Terms of Service