แบบฟอร์มร้องเรียน สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

*หากไม่ทราบข้อมูล หรือ ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลในส่วนไหน ให้ใส่ -
*เนื้อหาของข้อมูลที่กรอกมีผลต่อการดำเนินการของสภานิสิตฯในการเเก้ปัญหาต่างๆ
และท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนได้ที่ https://goo.gl/sQKoK5
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question