અમારા અંગ્રેજી ભાષા શીખનારાઓના અનુભવો, પડકારો અને શક્તિઓને સમજવું Chatham Central School District Multilingual Family Feedback (ચેથમ સેન્ટ્રલ સ્કૂલ ક્તડક્તસ્્રક્્ મલ્્ીક્તલન્ટ્વલ ફેક્તમલી ફીડબેક)
Chatham Central School District (ચથમ સેન્ટ્રલ સ્કૂલ ક્તડક્તસ્્રક્્)માં, દરેકનું સ્વાગત છે અને તે અમારા સમુદાયનો એક મહત્વપૂર્ણ ક્તહસ્સો છે. બહુભાષી પક્તરવારો વતી સંસાધનોનું સમથણન કરવા અને તેની ફાળવર્ી કરવાની અમારી સમજર્ અને ક્ષમતાને વધુ ગાઢ બનાવવાના પ્રયાસમાં, અમને કે્લાક પ્રક્તતસાદ આપવા મા્ે અમે તમને કહીએ છીએ. અમારો પ્રાથક્તમક ઉદ્દેશ્ય એ જાર્વાનો છે કે તમારા બાળકની શાળા શીખવાનું વાતાવરર્ કેવી રીતે ક્તનક્તમણત કરે છે જે તમારા કુ્ુંબની જરૂક્તરયાતોને પૂર્ણ કરે. તમારા પ્રક્તતભાવો અનામી છે. કોઈપર્ પ્રશ્નો મા્ે, કૃપા કરીને ruudl@chatham.k12.ny.us પર Lisa Cala Ruud, એકેડેક્તમક ક્તડરેક્્રનો સંપકણ કરો અથવા (518) 392-1501.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chatham Central School District. Report Abuse