แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหว้ัดนราธิวาส
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิาส มีความประสงค์ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักงาน จึงใคร่ขอเวลาท่านเพื่อตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยตัวเอง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) สถานภาพของผู้ประเมิน
Clear selection
2) เพศ
Clear selection
3) อายุ
Clear selection
4) ระดับการศึกษา
ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 4 = มากหรือดี 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
Clear selection
5) ท่านรู้จักเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6) เรื่อง/หัวข้อ หรือข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7) รู้จักเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้อย่างไร
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบของเว็บไซต์
โปรดระบุความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ในด้านข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 4 = มากหรือดี 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
น้อยที่สุด (1)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
8) ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
9) การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
10) ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
11) ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
12) ข้อมูล ข่าวสาร ตรงตามความต้องการ
13) ความทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร
14) ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
15) ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
16) ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
Clear selection
ระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบของเว็บไซต์
ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 4 = มากหรือดี 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
น้อยที่สุด (1)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
17) หน้าโฮมเพจ (หน้าแรก) มีความสวยงาม เหมาะสม น่าสนใจ,
18) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน,
19) สีที่ใช้มีความเหมาะสม,
20) ขนาดตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม,
21) การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web links) มีความถูกต้อง
Clear selection
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 4 = มากหรือดี 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
น้อยที่สุด (1)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
22) ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
Clear selection
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
23) คำติชม *
24) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
25) ชื่อ-สกุล
26) อีเมล
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. Report Abuse