แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายวิชา *
หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนวิชาดังกล่าวแล้ว คุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างไร
1.คุณธรรม จริยธรรม *
1.1 กระตือรือร้นและขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
Required
1.2 เคารพในกฎระเบียบของสังคม *
Required
1.3 กตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์ สุจริต และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม *
Required
1.4 ประยุกต์วิธีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง *
Required
1.5 ตระหนัก สำนึกและแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น *
Required
2. ความรู้ *
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในตนเอง สังคม และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
Required
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน *
Required
2.3 มีความรู้ในการเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปของสังคมไทย สังคมโลกและสามารถปรับตัวเองและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น *
Required
2.4 มีความรู้ในหน้าที่และมีบทบาทของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก *
Required
2.5 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีวิสัยทัศน์ *
Required
3. ทักษะทางปัญญา *
3.1 สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้ของตนเองและส่วนรวม
Required
3.2 สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม *
Required
3.3 สามารถคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างเป็นระบบ *
Required
3.4 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ *
Required
3.5 สามารถคิดแบบองค์รวม *
Required
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
4.1 มีบุคลิกภาพที่ดี
Required
4.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีม *
Required
4.3 มีจิตอาสาและมีสำนึกสาธารณะ *
Required
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เคารพและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น *
Required
4.5 เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก *
Required
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล รวบรวมคัดกรอง วิเคราะห์ อย่างรู้เท่าทัน
Required
5.2 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์สถิติพื้นฐานต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ *
Required
5.3 มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ *
Required
5.4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา และจัดทำพร้อมนำเสนองานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม *
Required
ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms