แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คำชี้แจง
         1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
        2. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เท่านั้น
        3. โปรดประเมินโดยเลือกช่องระดับการประเมินที่กำหนดให้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง     มีความพึงพอใจอยู่ในในระดับน้อย
1 หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
     4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่โดยวิทยาลัยได้จัดสรร ดังนี้ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องเรียน สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต และห้องประชุมกลุ่มย่อย
   

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. Report Abuse