นวัตกรรมสารสนเทศออนไลน์ กศน.จังหวัด(Srisaket Online Information Inovation : SSK OII)
คำอธิบาย
1. ให้สถานศึกษา ทุกแห่ง ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร มายัง สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ลงนามเห็นชอบ(กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ก่อนดำเนินการ
2. หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
(เจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบ จัดทำหลักสูตรเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามอนุมัติ
3.ให้เจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบเสนอขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ แล้วรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการ ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรม 1สัปดาห์
4. เจ้าหน้าที่จังหวัด รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผลสถิติเชิงสารสนเทศ เสนอต่อผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษทราบ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy