แบบประเมินการเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเครือข่ายที่ 8(บางตะบูน- บ้านแหลม)
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
Required
เพศ *
Required
1.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความเอาใจใส่ดูแลของพระวิทยากร *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.การถ่ายทอดความรู้ของพระวิทยากร *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.การอยู่ค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ข้อคิดและการปฏิบัติวินัยในตนเอง *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.นักเรียนต้องการให้จัดค่ายคุณธรรมทุกปี *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.ระยะเวลาเข้าค่ายคุณธรรม *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.การฝึกปฏิบัติในฐานต่าง ๆ *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.การฝึกปฏิบัติธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.การรับประทานอาหารในแต่ละวัน *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service