แบบประเมินความพึงพอในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม

  This is a required question
  1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมฯ มีความเหมาะสม
  2. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมฯมีความเหมาะสม
  3. นักเรียนมีความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมฯ ในครั้งนี้
  4. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  5. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมฯ มากน้อยเพียงใด
  6. คุณครูที่ติดตามนักเรียนไป ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
  Please enter one response per row
  This is a required question