แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้(3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ(6)ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชธานีเพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ส่วนที่ 3 แบบประเมินอัตลักษณ์ของบัณฑิต
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอนกรุณาเติมข้อความหรือใส่เครื่องหมายถูก (√) ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง หรือความเห็นของท่านมากที่สุด
3. กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและการนำผลที่ได้ไปพัฒนาบัณฑิต
4. ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อการศึกษาและพัฒนาเท่านั้นโดยไม่มีผลต่อท่านหรือองค์กรของท่านแต่ประการใด

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy