ONLINE FORM FOR NEW PARTNER ORGANIZATIONS

Accomplishing this form signifies your organization's intention to join the FOI Youth Initiative (FYI). All contact details will be kept private and shall only be used for internal communications. If you do not have an answer to an item in this form, type "not applicable" or "N/A". Once we receive and process your information, we will immediately include the name of your organization in the roster of signatories to our Manifesto. We will also send Facebook friend requests to your Head and Point Person so we can add them to our FB Group where your organization will be updated about our ongoing campaign for the passage of the People's Freedom of Information Act. Thank you very much! #PeoplesFOInow!

[Ang pagsagot sa form na ito ay naghahayag ng kagustuhan ng inyong organisasyon na sumali sa FOI Youth Initiative (FYI). Lahat ng contact details ninyo ay hindi namin isasapubliko at gagamitin lamang para sa ugnayang panloob. Kung walang maisasagot sa alin mang bahagi ng form na ito, isulat ang "not applicable" o "N/A". Kapag natanggap at naproseso na namin ang inyong isinumiteng impormasyon, agad naming isasama ang pangalan ng inyong organisasyon sa tala ng mga pumirma sa ating Manifesto. Padadalhan din namin ng mga Facebook friend request ang inyong Pangulo at Point Person para maidagdag namin sila sa ating FB Group kung saan makakakuha ng balita ang inyong organisasyon tungkol sa ating patuloy na kampanya para maisasbatas ang People's Freedom of Information Act. Maraming salamat! #PeoplesFOInow!]

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question