Phiếu Ghi danh Tham gia Kêu gọi Quốc hội Mỹ Thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam - HR-1383
Write-to-Congress Sign up Form - In Support of Vietnam Human Rights Act H.R. 1383
Thông tin của quý vị sẽ được bảo mật. Chỉ dùng để gửi thư cho dân biểu. Để có thêm thông tin về Nhóm Vận Động (Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam) và Dự luật, xin xem:
Họ (Last Name) *
Tên (First Name) *
Tên lót (Middle Name)
Email
Số điện thoại (Phone Number): xxx-xxx-xxxx *
Địa chỉ (Street Address) *
Thành phố (City) *
Tiểu bang (State) *
Mã số vùng (Zip Code) *
(Đồng ý) Consent *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of American University. Report Abuse