Formularz danych do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

<font color=#97cbe3>W celu zawarcia umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej proszę podać kilka danych dotyczących osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim, działaniem lub zaniechaniem mającym miejsce w okresie ubezpieczenia, na terytorium Polski i Europy. Ochroną ubzpieczeniową można objąć również zatrudnioną pomoc domową. Ubezpieczenie może być zwarte w dwóch wariantach: z ryzykiem zalania lub bez.
Po przesłaniu formularza do administratora, otrzymacie Państwo e-mailem kopię kompletnego wniosku o ubezpieczenie, który został przesłany do ubezpieczyciela. Umowa zastanie zawarta piątego dnia po zarejestrowaniu wniosku, z tym, że ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się nie wcześniej niż po zapłaceniu składki.</font>
<hr color=#97cbe3 size="2" /><font color=#6498B0><i>Czynności życia prywatnego – w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej to czynności nie związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, zawodowej, wykonywaniem pracy bądź świadczeniem usług na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego – w szczególności czynności związane z:
a) opieką nad niepełnoletnimi dziećmi,
b) zatrudnianiem pomocy domowej lub opiekunki,
c) użytkowaniem mieszkania, domu jednorodzinnego, garażu lub innej nieruchomości,
d) posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych,
e) posiadaniem / użytkowaniem rowerów i sprzętu pływającego,
f) amatorskim uprawianiem sportu i użytkowaniem broni.</i></p></font>
<hr color=#97cbe3 size="2" />
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dane współubezpieczonych

  Proszę o podanie danych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczającym. Jeżeli nie ma takich osób, proszę w polu 1. oraz 1.1. (wymaganym) wpisać NIE. Proszę pamiętać, że osoby nie wymienione, nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Wybór Wariantu ochrony ubezpieczeniowej.

  Proszę zaznaczyć właściwy dla siebie Wariant ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
  This is a required question