แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๘ (สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๘
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การปรับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการพัฒนานายทหาร
สัญญาบัตรให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผบ.มว./ผู้ฝึก ได้
ในฐานะที่ท่านเป็น เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๘
กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนานายทหารสัญญาบัตรของ
โรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
1. มีความรู้ในวิชาเหล่าทหารราบ และวิชาพื้นฐานเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับ ผบ.มว.
หรือผู้ฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มพูนความรู้ให้ก้าวหน้าตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ ทบ. ๔ ประการ ได้แก่ การป้องกันประเทศ , การรักษาความมั่นคงภายใน,การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ
-----------------------------------
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดของท่าน คือ *
Your answer
ชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำการประเมิน *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา
คำชี้แจง
กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก
3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย
1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
1. ความรู้ความสามารถ : ด้านวิชาการ *
5
4
3
2
1
1.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติของ มว.ปล. ทางยุทธวิถี
1.2 สามารถควบคุมบังคับบัญชา มว.ปล. ให้ปฏิบัติทางยุทธวิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดหน่วย ร. การจัดและหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สนับสนุนการรบและการช่วยรบของ ร้อย อวบ.
1.4 มีความรู้ความสามารถโดนใช้หลักการฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติในกิจเฉพาะการฝึกเป็นบุคคล การฝึกเป็นหน่วย
1.5 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฝึกทั้งทางเทคนิค ทางยุทธวิถีของ ผบ.มว.ปล.
1.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธวิถี หน้าที่ มว.ปล. ในการวางแผนและเตรียมการเพื่อทำการรบได้
2. ความรู้ความสามารถ : พื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน *
5
4
3
2
1
2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2.3ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
3. คุณลักษณะ : ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ *
5
4
3
2
1
3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
3.8 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3.9 มีความยุติธรรม
3.10 มีความเป็นผู้นำ
3.11 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
4. คุณลักษณะ : คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ *
5
4
3
2
1
4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
4.4 การมีสัมมาคารวะ
4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๘
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service