AC1_TAS38
16 ตัวเลือก ควรได้ไม่น้อยกว่า 12 คะแนนนะครับ (เวลาทำไม่เกิน 10 นาทีครับ) สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
Email address *
ชื่อ - สกุล *
1. ค่าขนส่งเข้าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย *
1 point
2. ค่าเบี้ยประกันภัยสินค้าที่อยู่ระหว่างทาง ซึ่งซื้อภายใต้เงื่อนไข FOB Shipping point *
1 point
3. ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับตั๋วเงินจ่ายชำระค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย *
1 point
4. ค่าติดตั้งเครื่องจักร *
1 point
5. ค่าทดสอบเครื่องจักรที่พึ่งซื้อมา *
1 point
6. ต้นทุนค่าบริการตามสัญญาบริการลิฟท์ *
1 point
7. กิจการต้องตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่มีอายุจำกัดภายในเวลาไม่เกิน 40 ปี
1 point
8. หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม กิจการจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
1 point
9. กิจการจะต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกๆ สิ้นรอบรายงาน
1 point
10. หากกิจการกู้เงินมาลงทุนก่อสร้างอาคารซึ่งถือเป็นเงินกู้เฉพาะโครงการ โดยนำเงินที่ธนาคารให้มาก่อนใช้นั้นไปลงทุนระยะสั้น กิจการจะต้องนำผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวหักออกจากดอกเบี้ยจ่าย ส่วนที่เหลือจะถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ก่อสร้างนั้น
1 point
11. กิจการอาจเลือกที่จะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่กิจการผลิตเพื่อขายอย่างสม่ำเสมอซึ่งใช้เวลาผลิตไม่นาน
1 point
12. กิจการจะต้องไม่รับรู้ผลกำไรจากการแลกเปลี่ยน หากแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน
1 point
13. ในกรณีที่กิจการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนในกรณีที่ได้รับเงินสดบางส่วนในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น
1 point
14. หากกิจการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยที่ไม่ทราบมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับ กิจการจะต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ได้มานั้นด้วย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นำไปแลก และจะต้องไม่รับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการแลก
1 point
15. ในกรณีที่กิจการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน รายจ่ายลงทุนดังกล่าวจะถูกกระจายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
1 point
16. กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์ เป็นต้นทุนของสินทรัพย์นั้น ๆ
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service