Upprop för klimatet och demokratin 2018
[Skickas till riksdagspartiernas kanslier, partiledare och partisekreterare]

Vi, studenter och andra deltagare i konferensen ”KlimatExistens” i Sigtuna 7-9 Maj 2018, har med växande oro iakttagit hur den politiska debatten i Europa kommit att koncentreras mot andra frågor än den mest avgörande för världens framtid, klimatet. Detta gäller inte minst den svenska debatten inför valet 2018. Frågan är akut: de åtgärder som är nödvändiga för att vi ska ha en chans att uppnå 2-graders åtagandet i Parisöverenskommelsen måste sättas in nu, inte minst därför att utvecklingen mot fossilfrihet i viktiga avseenden går alltför långsamt, eller till och med åt fel håll.

Vår oro gäller världens framtid och för unga människors möjlighet att leva ett värdigt liv. Hur kommer de att se på dagens politiker, som i kortsynthet inte tog sitt ansvar? Vi inser att klimatfrågan är svårhanterlig, med uppfordrande moraliska och politiska implikationer. Men detta får inte tillåtas låsa politiken i passivitet. Tvärtom krävs ett resolut handlande för att omedelbart kraftigt minska utsläppen, en politik som vilar på vetenskaplig grund och som vägleds av en omsorg om allas rätt till ett värdigt liv. Vi befarar att föraktet för politikerna, och vad värre är, för det demokratiska styrelseskicket kommer att ta obotlig skada, om inte klimatfrågorna nu uppmärksammas mer, debatteras kunnigare, tillförs mer konstruktiva förslag till politiskt handlande, och ges större utrymme både på den politiska agendan och i lagstiftning och budget.

ENGLISH VERSION:

We, students and participants in the Conference ”ClimateExistence” in Sigtuna May 7-9 2018, have with increasing anxiety noted how the political debate in Europe has been focussed towards other questions than the most important one for the future of the Earth, the destruction of a habitable climate. This is also very much the case in the Swedish debate before the public elections in 2018. The question is urgent: actions to deliver on the 2 degree commitment of the Paris Agreement have to be taken now, not least since the development towards fossil free societies is much too slow in several crucial respects, or even going in the wrong direction.

Our anxiety is rooted in a concern for the future of the world; of life on the planet and the possibilities of young people to live an acceptable life. How will they regard the politicians of today, who shortsightedly did not act responsibly? We realize that climate change is a complex and intractable issue, with demanding ethical and political implications. But this cannot be an excuse to lock politics into passivity. On the contrary, resolute action is needed to immediately and rapidly reduce emissions - a politics guided by science and care for everyone to have a dignified existence. We fear that contempt for politicians, and, what is worse, our democratic institutions, will undermine social trust and stability, if the issues of climate change are not taken more into consideration, debated more competently, enriched by more constructive proposals for political action, and given more space both in the political agenda as well as in law-making and budgets.

Namn *
Your answer
Eventuell affilliering
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service