Анкета для обучающихся (Білім алушыларға арналған сауалнама)
Уважаемый обучающийся!
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой – выяснить степень удовлетворенности обучающихся образовательным процессом. Эти данные будут полезны для улучшения работы вуза и организации обучения.
Анкета проводится анонимно. Для нас важно Ваше мнение. Благодарим за помощь!

Құрметті білім алушы!
Білім алушылардың білім беру үдерісіне қанағаттанарлық денгейін анықтау мақсатында сауалнама жүргізіп отырмыз. Сізден сауалнама сұрақтарына шынайы жауап бepyiңізді сұраймыз. Бұл мәліметтер оқытуды ұйымдастыру және ЖОО-ның жұмысын жақсартуға өз үлесін тигізеді.
Сауалнама жасырын түрде жүргізіледі. Сіздің пікіріңіз біз үшін маңызды. Көмегіңізге алғысымызды білдіреміз!
1. Сауалнаманы қай тілде толтырасыз? (На каком языке будете заполнять анкету?) *
2. Сіздің мамандығыңыз (Ваша специальность)? *
3. Жынысыңыз (Пол) *
4. Сіздің жасыңыз (Ваш возраст) *
5. Төмендегі жағдайларға көңіліңіздің қаншалықты толатындығын бағалаңыз: (Оцените, насколько Вы удовлетворены:) 5.1 Деканатпен қарым-қатынасқа (Отношениями с деканатом) *
5.2 Деканатқа қолжетімділік деңгейіне (Уровнем доступности деканата ) *
5.3 Жоғары оқу орны басшылығының қолжетімділігі мен ықыластылық деңгейіне (Уровнем доступности и отзывчивости руководства вуза) *
5.4 Сізге берілетін академиялық кеңестің қолжетімділігіне (Доступностью Вам академического консультирования) *
5.5 Оқыту үдерісі кезінде оқу материалдарын пайдалануға (Поддержкой учебными материалами в процессе обучения) *
5.6 Жеке мәселелер бойынша кеңес алу қолжетімділігіне (Доступностью консультирования по личным проблемам) *
5.7 Оқу орнының қаржы және әкімшілік қызметіне (Финансовыми и административными службами учебного заведения) *
5.8 Білім алушыларға көрсетілетін денсаулық сақтау қызметінің қолжетімділігіне (Доступностью услуг здравоохранения для учащихся) *
5.9 Студенттік денсаулық сақтау қызметінің сапасына (Качеством студенческой службы здравоохранения) *
5.10 Кітапхана қорларына қолжетімділік деңгейіне (Уровнем доступности библиотечных ресурсов) *
5.11 Кітапханалар мен оқу залдарында көрсетілетін қызметтің сапасына (Качеством оказываемых услуг в библиотеках и читальных залах) *
5.12 ЖОО-ның оқу ресурстарымен қанағаттануына (Удовлетворенностью существующими учебными ресурсами вуза) *
5.13 Компьютерлік сыныптар мен интернет ресурстарына қолжетімділік деңгейіне (Доступностью компьютерных классов и интернет ресурсов) *
5.14 Жалпы алғанда білім беру ұйымының веб-сайтының тиімділігіне, соның ішінде, факультеттердің де (Полезностью веб-сайта организаций образования в целом и факультетов в частности) *
5.15 Үлкен топтарға арналған оқу кабинеттері мен аудиторияларына (Учебными кабинетами, аудиториями для больших групп) *
5.16 Кішкентай топтарға арналған кабинеттер көлемінің сәйкестігіне (Соразмерностью кабинетов для маленьких групп) *
5.17 Студенттерге арналған демалыс бөлмелеріне (болған жағдайда) (Комнатами отдыха для студентов (если имеются) *
5.18 Тәртіптік шаралар қолдану рәсімдерінің айқындығына (Ясностью процедуры для принятия дисциплинарных мер) *
5.19 Оқу бағдарламаларының жалпы сапасына (Общим качеством учебных программ) *
5.20 Жалпы оқыту әдістеріне (Методами обучения в целом) *
5.21 Оқу үдерісіне қатысты оқытушылар тарапынан кері байланыстың шұғылдығына (Быстротой реагирования на обратную связь от преподавателей касательно учебного процесса) *
5.22 Оқыту сапасына (Качеством преподавания) *
5.23 Академиялық жүктемеге/студенттерге қойылатын талаптарға (Академической нагрузкой/требованиям к студенту) *
5.24 Емтихандар мен аттестацияның әділдігіне (Справедливостью экзаменов и аттестации) *
5.25 Студенттерді уақытында бағалау рәсіміне (Своевременностью оценивания студентов) *
5.26 Оқуға түсер алдында Сізге оқу бағдарламасының (мамандықтың) ережелері мен стратегиясы туралы ақпараттың берілуіне (Разъяснением Вам перед поступлением правил и стратегии образовательной программы (специальности) *
5.27 Берілген оқу бағдарламасының (мамандықтың) ережелері мен стратегиясын нақты орындау деңгейіне (Уровнем исполнения данных правил и стратегий образовательной программы (специальности) *
5.28 Таңдалған мамандықты сәтті аяқтау үшін қойылатын талаптар жөнінде ақпарат беруіне (Информированием требований для того, чтобы успешно окончить данную специальность) *
5.29 Жүргізілетін тест тапсырмалары мен емтихандарға (Проводимыми тестами и экзаменами) *
5.30 Компьютерлік сыныптарға (Имеющимися компьютерными классами) *
5.31 Ғылыми зертханаларға (Имеющимися научными лабораториями) *
5.32 Студент пен оқытушы арасындағы қарым-қатынасқа (Отношением между студентом и преподавателем) *
5.33 Оқытушылардың объективтілігі мен әділдігіне (Объективностью и справедливостью преподавателей) *
5.34 Студенттерді курстар, оқу бағдарламалары мен академиялық дәрежелер туралы ақпараттандыруна (Информированием студентов о курсах, образовательных программах, и академических степеней) *
5.35 Студенттерді жатақханамен қамтамасыз етуіне (Обеспечением студентов общежитием) *
6. Төмендегі жағдайларға қаншалықты келісім білдіретіндігіңізді бағалаңыз: (Оцените, насколько Вы согласны:) 6.1 Курс бағдарламасы айқын ұсынылған (Программа курса была четко представлена) *
6.2 Курстың мазмұны жақсы құрылған (Содержание курса хорошо структурировано) *
6.3 Негізгі терминдер жеткілікті түсіндірілген (Ключевые термины достаточно объяснены) *
6.4 Берілген материал өзекті (Преподанный материал актуален) *
6.5 Оқытушы сабақ беру кезінде тиімді әдістерді қолданады (Преподаватель использует эффективные методы преподавания) *
6.6 Оқытушы оқытатын материалын жақсы меңгерген (Преподаватель владеет преподаваемым материалом) *
6.7 Оқытушының сабақты баяндауы түсінікті (Изложение преподавателя понятно) *
6.8 Оқытушы материалдарды қызықты түрде жеткізеді (Преподаватель представляет материал в интересной форме) *
6.9 Оқытушы менің жеке даму мен кәсіби қалыптасу талаптарымды қанағаттандырады (Преподаватель удовлетворяет мои требования личностного развития и профессионального формирования) *
6.10 Оқытушы студенттердің белсенділігін ынталандырады (Преподаватель стимулирует активность студентов) *
6.11 Оқытушы студенттердің шығармашылық ойлауын ынталандырады (Преподаватель стимулирует творческое мышление студентов) *
6.12 Оқытушының сыртқы келбеті мен өзін-өзі ұстауы барабар (Внешний облик и манеры преподавателя адекватны) *
6.13 Оқытушы студенттерге жақсы қарым-қатынас танытады (Преподаватель проявляет позитивное отношение к студентам) *
6.14 Тұрақты түрде бағалау (семинарлар, тесттер, сауалнамалар және т.б.) курстың мазмұнын көрсетеді (Постоянное оценивание (семинары, тесты, анкеты и др.) отражает содержание курса) *
6.15 Оқытушы ұстанатын бағалау өлшемдері түсінікті (Оценочные критерии, использованные преподавателем, понятны) *
6.16 Оқытушы студенттердің жетістігін объективті бағалайды (Преподаватель объективно оценивает достижения студентов) *
6.17 Оқытушы кәсіби тілді меңгерген (Преподаватель владеет профессиональным языком) *
6.18 Білім беру ұйымы спорт және басқа да нәрселермен шұғылдануға барынша қолайлы жағдай жасаған (Организация образования обеспечивает достаточную возможность для занятий спортом и другим досугом) *
6.19 Студенттерге арналған құрал-жабдықтар қауіпсіз, қолайлы және заманауи (Оснащения и оборудование для студентов являются безопасными, комфортными и современными) *
6.20 Кітапхана жақсы жабдықталған және кітаптардың жақсы топтамасына ие (Библиотека хорошо оснащена и имеет достаточно хорошую коллекцию книг) *
6.21 Барлық білім алушыларға тең мүмкіндіктер қамтамасыз етілген (Равные возможности обеспечены всем обучающимся) *
Другие проблемы относительно качества преподавания
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy